I Latinamerikansk forening er det de vanlige medlemmene som bestemmer hva vi skal jobbe med, og frivillige bidrar med det de kan og ønsker. For å sikre at dette arbeidet går rundt, har vi et styre bestående av følgende roller: 

Styreleder 

Lederen sitt viktigste ansvar er å sørge for at ting skjer! Lederen gjør ikke alt selv, men tar initiativ og sørger for at styret, administrasjon og medlemmene samarbeider. 

Styreleders oppgaver er blant annet å: 

 • Ha hovedansvar for at prosjekter startes opp og holde øye med at oppgaver følges opp
 • Representere organisasjonen utad
 • Lage utkast til halvårsplan i samarbeid med administrasjonen, styret og frivillige 
 • Sørge for at det blir avholdt årsmøte hvert år 
 • Sende ut årsrapport 
 • Følge opp resten av styret 
 • Være kontaktperson for medlemmer, media, osv. 

Sekretær 

Sekretærens oppgave er å sørge for at det styret gjør ikke blir glemt, men blir skrevet ned eller dokumentert. Det hjelper styret å gjøre jobben sin og å huske hvem som skal gjøre hva, og er avgjørende når det skal skrives rapporter og læres av tidligere arbeid i utformingen av nye prosjekter. 

Kasserer 

Kassereren har en av de viktigste posisjonene i styret. Uten full oversikt over økonomien vet vi ikke hva vi kan gjøre, og får ikke støtte til flere prosjekter. 

Kasserers oppgaver er blant annet å: 

 • Holde oversikt over økonomien, inkludert å betale regninger, ha orden på bilag, osv. 
 • Føre regnskapet, eller sikre at noen er ansatt til å gjøre det 
 • Holde kontakt med regnskapsfører eller revisor 
 • Legge frem regnskapet på årsmøtet 
 • Finne inntektskilder 
 • Skrive søknader i samarbeid med administrasjonen 

Ordinære styremedlemmer og nestledere 

I tillegg til disse rollene har vi noen ordinære styremedlemmer, samt to nestledere. De ordinære styremedlemmene har ingen konkrete oppgaver, men skal delta på styremøtene og har et ekstra ansvar for å bidra til å gjennomføre prosjekter, komme med ideer, og støtte organisasjonen i det som trengs å gjøres. Nestlederne har hvert sitt fokusområde: 

Nestleder med ansvar for organisasjonsutvikling 

Denne nestlederen samarbeider tett med styreleder og daglig leder for å støtte i organisatorisk utvikling, innkaller til medlemsmøter to ganger i året, og tar initiativ til å utvikle nye arbeidsgrupper. 

Nestleder med politisk ansvar 

Denne nestlederen har ansvar for å støtte styreleder med tanke på kontakt med myndigheter, jobber med uttalelser og representere foreningen i viktige saker. Den politiske nestlederen har et særlig ansvar for å engasjere medlemmene og øke deres kunnskap innen relevante politiske områder, for eksempel gjennom å lede gruppediskusjoner, finne folk som kan holde foredrag, finne meningsbærende filmer til sosiale aktiviteter og så videre.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*